Mateřská škola Bílá

Třída C

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona)

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.


Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

 • Portál ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz – elektronická verze:
  • Předvyplnění Žádosti do MŠ
  • Zakliknutí příslušných MŠ (výtisk pro každou MŠ zvlášť)
  • Rezervace času pro odevzdání žádosti
  • Předvyplněnou Žádost zákonný zástupce vytiskne, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.(pozn. při podání více žádostí stačí ověřené kopie lékaře na CZECH POINTu za á 30,-Kč)
 • Webové stránky mateřských škol
  • Na webových stránkách MŠ budou k dispozici odkazy, které Vás přesměrují na web ÚMČ P6 www.jakdoskolky.cz
  • Vytištěný dokument z webu zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.
 • Vyzvednutí v listinné verzi ve vstupní hale ÚMČ P6 a na odboru školství ve 3. patře
  • Vyzvednutý dokument zákonný zástupce vyplní, nechá potvrdit lékařem, podepíše a v den zápisu předá ve vybrané/ných MŠ.

  Doporučené možnosti odevzdání žádosti:

 • Osobně
  • V rámci elektronického systému P6, vyplněné Žádosti na portálu www.jakdoskolky.cz si rodiče mohou rezervovat čas návštěvy v příslušných mateřských školách (rodič, který využil rezervaci bude odbaven v rezervovaném čase) osobně dne 2. 5. 2019
  • Žádost o přijetí v dané mateřské škole odevzdají 2. 5. 2019 od 13:00 – 18:00 hodin
  • Zákonnému zástupci při osobním odevzdání Žádosti bude vygenerován unikátní registrační kód dítěte, pod kterým lze od 9. 5. 2019 sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách
  • Termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu je stanoven dne 25. 05. 2019
  Po osobním odevzdání Žádosti o přijetí dne 2. 5. 2019 zákonný zástupce v mateřské škole obdrží tyto písemnosti
  • Potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem a informací o možnosti nahlédnutí do spisu vyjádření se k podkladům rozhodnutí
  • Zápisový lístek
 • Soukromou datovou schránkou
  • Přípustné a doručené jsou pouze Žádosti doručené dne 2. 5. 2019 v době od 0,00–23:59 hodin
  • Možnost předvyplnění údajů v systému
  • Pomocí datové schránky mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí, lze zhotovit na České poště, Czech POINTu, nebo u notáře – Žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře + trvalý pobyt dítěte v obvodu MČ Praha 6 pomocí výpisu z odboru evidence obyvatel .
  • Ředitel mateřské školy 3. 5. 2019 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky scan Potvrzení o účasti na zápisu, který obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu ředitelky.