Mateřská škola Bílá

Osada

Zde naleznete všechny důležité dokumenty mateřské školy

Školní vzdělávací program

ŠVP

Školní vzdělávací program (ŠVP PV) je dokument, který si škola vytváří, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších úprav.

Školní řád

Školní řád

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem školy. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školního vzdělávacího programu Putování se sluníčkem (ŠVP).

Provozní řád školní jídelny

Jidelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí z MŠ a žáků ZŠ jakož i pracovníků školy. Provozní řád školní jídelny je stanoven na základě:Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisůVýroční zpráva 2015 - 2016

Výroční zpráva

Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy ukládá školský zákon. Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává vždy za školní rok (tedy nikoliv za rok kalendářní).

Tuto zprávu zasílá ředitel zřizovateli a musí ji zveřejnit. Obsahuje základní charakteristiku mateřské školy a údaje o programu a průběhu vzdělávání.