Mateřská škola Bílá

Osada

Zde naleznete všechny důležité dokumenty mateřské školy

Školní vzdělávací program

ŠVP

Školní vzdělávací program (ŠVP PV) je dokument, který si škola vytváří, aby realizovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Legislativně je zakotven v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších úprav.

Školní řád

Školní řád

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem školy. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a školního vzdělávacího programu Putování se sluníčkem (ŠVP).

Provozní řád školní jídelny

Jidelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí z MŠ a žáků ZŠ jakož i pracovníků školy. Provozní řád školní jídelny je stanoven na základě:Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisůInformační Memorandum

Výroční zpráva

Zveřejnění Informace o zpracování osobních údajů je povinnost daná zákony uvedenými v dokumentu.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
KITT6, příspěvková organizace Zikmunda Wintera 768/20 Praha 6
Ing. et Ing. Petr Flener, email: pflener@praha6.cz, tel.: +420 721 922 159 .